สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี

คำขวัญอำเภอรัตนวาปี
รัตนวาปี ธานีจอมนาคา ยางพาราสวยสด สับปะรดฉ่ำหวาน เทศกาลบั้งไฟพญานาค

ยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาความรู้และการใช้เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
2. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง
3. พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเป็นแหล่งบริการข้อมูล

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
2. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
3. ให้บริการความรู้และข้อมูลด้านการเกษตร
4. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การผลิตและการจัดการผลผลิต

ภารกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตร และองค์กรเกษตร
2.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกร
3. ดำเนินงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร