สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป
   
อำเภอ รัตนวา ปี มีประวัติการเป็นบ้านเมืองมายาวนาน ดังจะเห็นได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นเสมาหินมีจารึกอักษร “ คฤณห์ ” ซึ่งเป็นภาษาอินเดียโบราณ นับย้อนไปประมาณ พ.ศ.1200 ขุดพบที่บ้าน เปงจาน ตำบลโพนแพง ซึ่งสันนิษฐานว่า ในอตีด คือ “เปงจานนครราช”
     ตามประวัติศาสตร์เท่าที่มีการบันทึกไว้ เมื่อ ร . ศ . 91 ( พ . ศ . 2451 ) ได้มีการจัดตั้งเมืองโพนแพง ( คือบ้านโพนแพง ตำบลโพนแพงในปัจจุบัน ) โดยมีพระสุริ ยวงศ์ ( ท้าวจันทา ) เป็นเจ้าเมือง ต่อมาได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองร้อยเอ็ด หลวงศรีมหาพรม ( ท้าวบุญมา ) ได้มาครองเมืองแทน พิจารณาเห็นว่าเมืองโพนแพงเป็นที่ลุ่ม ไม่เหมาะที่จะตั้งบ้านเมืองต่อไป จึงได้ย้ายมาตั้งเมืองขึ้นใหม่ที่บ้านปากห้วย คือ ที่ตั้งของตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัยในปัจจุบัน เมื่อวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 4 ร . ศ . 95 โดยมีหลวงศรีหมาพรมดำรงตำแหน่งเจ้าเมือง ร . ศ . 112 ( พ . ศ . 2436) ฝรั่งเศสยึดครองฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ทำให้พระสุ ริย ศักดิ์ได้เข้ามาพึ่งพระบรม โพธิ - สมภาร ในรัชกาลที่ 5 เสด็จข้าหลวงต่างพระองค์ (พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ ศิลปาคม ) ได้โปรดให้ตั้งเมืองขึ้นอีกเมืองหนึ่ง ที่บ้านหนองแก้ว เรียกว่า “ รัตนวา ปี ” คือ ตำบล รัตนวา ปีในปัจจุบัน แล้วให้พระสุ ริยศักดิ์เป็นเจ้าเมืองแต่ขึ้นการปกครองกับเมืองโพนพิสัย
อำเภอ รัตนวา ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดหนองคาย อยู่ห่างจากอำเภอเมืองหนองคาย 72 กิโลเมตร มีพื้นที่ 271.59 ตารางกิโลเมตร สภาพทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับเนิน แต่บางพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง มีแม่น้ำโขงไหลผ่านทางทิศเหนือ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่และทำนา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 
อำเภอรัตนวาปีได้รับประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อ พ . ศ . 2538 จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอรัตนวาปี และได้ยกฐานะเป็นอำเภอรัตนวาปี เมื่อ พ . ศ . 2550 โดยปัจจุบัน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 62 หมู่บ้าน อีกทั้งบริหารงานในรูปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ อบต.รัตนวาปี , อบต.นาทับไฮ , อบต.บ้านต้อน ,อบต. พระบาทนาสิงห์ , อบต.โพนแพง 
อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ยาวประมาณ 28 กิโลเมตร
      ทิศใต้ ติดกับ อำเภอเฝ้าไร่และอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย
      ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย
      ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
การคมนาคม
     การติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง เป็นไปด้วยความสะดวกโดยติดต่อทางรถยนต์ 
สภาพเศรษฐกิจ
    อำเภอ รัตนวา ปี ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างอำเภอโพนพิสัยกับอำเภอปากคาด การคมนาคมไปมาสะดวกทุกฤดูกาล การขนส่งสินค้าทางการเกษตรเป็นไปอย่างรวดเร็ว พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสมกับการเพาะปลูก มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ สับปะรด และยางพารา ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดหนองคาย 
แหล่งท่องเที่ยว 
สถานที่ท่องเที่ยว 
     1. จุดผ่อนปรนชายแดน ไทย - ลาว เป็นตลาดขายสินค้าพื้นเมืองของชาวไทย - ลาว ทุกวันพุธ และวันอาทิตย์
     2.ศาลเจ้าพ่อเปงจานนครบ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 13 ต.โพนแพง 
     3. ศูนย์วิจัยยางพาราบ้านน้ำเป หมู่ที่ 1 ต.รัตนวาปี 
     4. ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน 
     5. ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย
     6.รอยพระพุทธบาท บ้านพระบาทนา หงษ์ ตำบลพระบาทนาสิงห์ 
     7. ในวันออกพรรษาของทุกปี (15 ค่ำ เดือน 11) จะมี ปรากฎการณ์ ธรรมชาติ คือ บั้งไฟพญานาคที่บ้านน้ำ เป,ท่าม่วง,ตาลชุม ตำบล รัตนวา ปี และ บ้านโพนแพง,อาญา,เปงจาน,โนนโพธิ์ทอง ต.โพนแพง ตลอดจนหมู่บ้านที่อยู่ติดกับริมฝั่งไม่น้ำโขง ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้คนหลั่งไหลมาชม ปรากฎการณ์ ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก 
การปกครอง 
     อำเภอรัตนวาปี แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 62 หมู่บ้าน 5 อบต. ดังนี้ 
     1. ตำบลรัตนวาปี มี 12 หมู่บ้าน / อบต.รัตนวาปี 
     2. ตำบลนาทับไฮ มี 11 หมู่บ้าน / อบต.นาทับไฮ 
     3. ตำบลบ้านต้อน มี 9 หมู่บ้าน / อบต. บ้านต้อน 
     4. ตำบลพระบาทนาสิงห์ มี 17 หมู่บ้าน / อบต.พระบาทนาสิงห์ 
     5 . ตำบลโพนแพง มี 13 หมู่บ้น / อบต.โพนแพง
แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ 
     1. แม่น้ำโขง ไหลผ่านทางทิศเหนือของอำเภอรัตนวาปีความยาวประมาณ 17 กิโลเมตร 
  2. หนองคอน เป็นต้นน้ำของห้วยคาด 
  3. ห้วยคาด ไหลผ่านบริเวณตำบลโพนแพง,บ้านต้อน 
  
  แหล่งน้ำสร้างขึ้น สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
  1. ต.รัตนวาปี มี 7 สถานี พื้นที่รับน้ำ..11,000.. ไร่ 
  2. ต.โพนแพง มี 3 สถานี พื้นที่รับน้ำ ...4,800... ไร่ 
  3. ต.บ้านต้อน มี 5 สถานี พื้นที่รับน้ำ ..9,900.. ไร่ 
     

ทะเบียนครัวเรือนราษฎรและครัวเรือนเกษตรกร

ตำบล

หมู่บ้าน

ครัวเรือนทั้งหมด

ครัวเรือนเกษตรกร

ประชากรทั้งหมด

รัตนวาปี

12

1,955

1,733

7,858

นาทับไฮ

11

1,742

1,637

8,046

บ้านต้อน

9

935

844

3,735

พระบาทนาสิงห์

17

2,770

2,467

11,104

โพนแพง

13

1,217

1,072

6,098

รวมตำบล

62

8 , 619

7 , 753

36 , 841

พื้นที่ทั้งหมด

ตำบล

พท.ทั้งหมด (ไร่)

พท.อยู่อาศัย(ไร่)

พท.การเกษตร(ไร่)

พท.สาธารณะประโชน์(ไร่)

รัตนวาปี

31,200

1,460

21,860

7,880

นาทับไฮ

39,800

1,467

28,383

9,950

บ้านต้อน

15,600

825

12,480

2,295

พระบาทนาสิงห์

66,200

2,077

47,573

16,550

โพนแพง

18,200

1,195

13,330

3,675

รวมตำบล

171 , 000

7,024

123 , 626

40 , 350

  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

ตำบล

พท.ทั้งหมด (ไร่)

ข้าว (ไร่)

ยางพารา (ไร่)

ปาล์มฯ (ไร่)

สับปะรด (ไร่)

รัตนวาปี

31 ,200

11,740

5,820

38

705

นาทับไฮ

39,800

12,100

6,485

347

15

บ้านต้อน

15,600

7,010

927

8

23

พระบาทนาสิงห์

66,200

16,700

12,200

30

587

โพนแพง

18,200

9,019

3,168

56

695

รวมตำบล

171 , 000

56 , 569

28 , 600

479

2,025

งานพัฒนาสถาบันเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 78 กลุ่ม สมาชิก.............. คน ประเมินแล้ว ............ กลุ่ม (ดี ..... กลุ่ม / ปานกลาง ...... กลุ่ม / - ปรับปรุง ..... กลุ่ม)
งานประเพณีที่สำคัญของอำเภอรัตนวาปี
1.งานสับปะรดฉ่ำหวาน
2.งานเทศกาลบั้งไฟพญานาค (15 ค่ำ เดือน 11 )ของทุกปี


กลับหน้าหลัก